روستای گوانگ

معرفی پروژه

آّبرسانی به روستای گوانگ از توابع شهرستان نیک شهر استان سیستان وبلوچستان

مشروح پروژه

روستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگ

روستای گوانگ
توضیحات:

آّبرسانی به روستای گوانگ از توابع شهرستان نیک شهر استان سیستان وبلوچستان

آّبرسانی به روستای گوانگ از توابع شهرستان نیک شهر استان سیستان وبلوچستان

آّبرسانی به روستای گوانگ از توابع شهرستان نیک شهر استان سیستان وبلوچستان

آّبرسانی به روستای گوانگ از توابع شهرستان نیک شهر استان سیستان وبلوچستان

آّبرسانی به روستای گوانگ از توابع شهرستان نیک شهر استان سیستان وبلوچستان

آّبرسانی به روستای گوانگ از توابع شهرستان نیک شهر استان سیستان وبلوچستان

آّبرسانی به روستای گوانگ از توابع شهرستان نیک شهر استان سیستان وبلوچستان

آّبرسانی به روستای گوانگ از توابع شهرستان نیک شهر استان سیستان وبلوچستان

برچسبها :