روستای کمال آباد

معرفی پروژه

آّبرسانی به روستای کمال آباد از توابع بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان

مشروح پروژه

آّبرسانی به روستای کمال آباد از توابع بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان

روستای کمال آباد
توضیحات:

آّبرسانی به روستای کمال آباد از توابع بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان

آّبرسانی به روستای کمال آباد از توابع بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان

آّبرسانی به روستای کمال آباد از توابع بخش نصرت آباد شهرستان زاهدانساخت مخزن

آّبرسانی به روستای کمال آباد از توابع بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان

آّبرسانی به روستای کمال آباد از توابع بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان

آّبرسانی به روستای کمال آباد از توابع بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان

 

برچسبها :