روستای نوکانوک

معرفی پروژه

آبرسانی به روستای نوکانوک از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان

مشروح پروژه

آبرسانی به روستای نوکانوک از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان

روستای نوکانوک
توضیحات:

آبرسانی به روستای نوکانوک از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان

آبرسانی به روستای نوکانوک از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان

آبرسانی به روستای نوکانوک از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان

آبرسانی به روستای نوکانوک از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان

آبرسانی به روستای نوکانوک از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان

آبرسانی به روستای نوکانوک از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان

آبرسانی به روستای نوکانوک از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان

 

برچسبها :