پروژه های انجام شده

روستای گوانگ
آّبرسانی به روستای گوانگ از توابع شهرستان نیک شهر استان سیستان وبلوچستان

روستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگروستای گوانگ

روستای کمال آباد
آّبرسانی به روستای کمال آباد از توابع بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان

آّبرسانی به روستای کمال آباد از توابع بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان

روستای نوکانوک
آبرسانی به روستای نوکانوک از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان

آبرسانی به روستای نوکانوک از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان